Legal

Legal

Nacrt ugovora o pripajanju

Download

Legal

Odluka o dopunama i izmenama osnivačkog akta

Download

Legal

Vrednost prenesene imovine i obaveza i njihov opis

Download

Legal

Spisak članova sa podacima o udelima

Download

Legal

Spisak zaposlenih kojima se nastavlja radni odnos u Društvu sticaocu

Download